IVC

Ayudas a la producción de animación 2020 – Proyecto ‘The Inner Life’

Ayudas a la producción de animación 2021 – Proyecto ‘Becarias’

IVACE

Proyectos de Digitalización de Pyme (DIGITALIZA-CV TELETRABAJO) 2020.

Proyecto: Mejoras del control remoto de sistemas informáticos y mejora de su capacidad de rendimiento en trabajos de postproducción digital

Cantidad: 3.840,00 EUR

DECLARACIÓ DE FINANÇAMENT AMB FONS DEL MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

DECLARACIÓN DE FINANCIACIÓN CON FONDOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL

PANGUR ANIMATION , COOP V., AMB NIF F98894793, DECLARA QUE ÉS BENEFICIÀRIA D ́UNA SUBVENCIÓ PER IMPORT DE 10.000 EUROS (EXPEDIENT ESEILS/2021/178/46) PER HAVER INCORPORAT, AMB CARÀCTER INDEFINIT, COM A SOCIA TREBALLADORA A LETICIA MONTALVÁ SÁNCHEZ PERSONA DESOCUPADA. LA DITA SUBVENCIÓ HA SIGUT CONCEDIDA PER LA GENERALITAT VALENCIANA A L ́EMPARA DE LA ORDRE 11/2019, DE 2 DE DECEMBRE, DE LA CONSELLERIA DE ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, I COFINANÇADA AMB FONS DEL MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL.

PANGUR ANIMATION , COOP V., CON NIF F98894793, DECLARA QUE ES BENEFICIARIA DE UNA SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE 10.000 EUROS (EXPEDIENTE ESEILS/ 2021/178/46) POR HABER INCORPORADO, CON CARÁCTER INDEFINIDO, COMO SOCIA TRABAJADORA A LETICIA MONTALVÁ SÁNCHEZ UNA PERSONA DESEMPLEADA. DICHA SUBVENCIÓN HA SIDO CONCEDIDA POR LA GENERALITAT VALENCIANA AL AMPARO DE LA ORDEN11/2019, DE 2 DE DICIEMBRE, DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO, Y COFINANCIADA CON FONDOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL.